Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler SERMAYE PİYASASI KURULUNCA MALİ TABLO VE RAPORLAR HAKKINDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER (II)

SERMAYE PİYASASI KURULUNCA MALİ TABLO VE RAPORLAR HAKKINDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER (II)

Yazar : SPK Denetçisi / Eski Hesap Uzmanı Celal PAMUKÇU
Dergi : Ocak 1990
CELAL Pamukçu
SPK Denetçisi Eski Hesap Uzmanı

GÎRÎŞ
 
97 sayılı Vergi Dünyası Dergisi'nde yayımlanan aynı başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlarca düzenlenecek mali tablo ve raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin en son ilke ve kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI; No: 1 Tebliğinde açıklanmıştır.
Yine aynı yazımızda işaret ettiğimiz üzere, 29.1.1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bu tebliği, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün konusunu oluşturan muhasebenin temel kavramları, muhasebe ilkeleri ve muhasebe politikaları önceki yazımızda ele alınmış ve ana hatları ile açıklanmıştır. Bu yazımızda ele alınmış ve ana hatları ile açıklanmıştır. Bu yazımızda anılan tebliğin ikinci bölümü, yani mali tablolara ilişkin uygulama standartları üzerinde durulacaktır. Tebliğin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde açıklanan mali tablo ve raporlara ilişkin şekil şartlarının ise ayrı bir yazı konusu edilmesi uygun olacağı görüşündeyiz.
TEBLİĞDE GEÇEN BAZI KAVRAMLAR
Sermaye piyasası Kurulu'nca belirlenen mali tablo ve raporlara ilişkin uygulama standartlarının açıklamasına geçmeden önce, Seri:XI; No:l Tebliği'de sıkça kullanılan bazı kavramlar üzerinde kısaca durmak istiyoruz.
Anılan tebliğin 2. maddesinde, tebliğde geçen kavramlarla ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
"Bu Tebliğde geçen;
Ortaklık : Menkul kıymetlerini halka arz etmiş veya arz etmiş sayılan anonim ortaklıkları,
Aracı Kurum : Borsa bankerliği belgesine sahip kuruluşları,
îşletmeler: Ortaklık ve aracı kurumları,
Mali Tablolar : Dipnotlarıyla birlikte bilanço ve gelir tablolarını ve bu tabloların eki mali tabloları,
Mali Raporlar : Yıllık faaliyet raporları ile denetçi raporlarını, ifade eder."
Sözkonusu kavramlarla ilgili olarak tebliğde yapılan açıklamalar yeterince açıktır. Bununla birlikte, menkul kıymetlerini halka arz etmiş ortaklıkla menkul kıymetlerini halka arz etmiş sayılan ortaklık ayırımı üzerinde kısaca durmak istiyoruz.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesine göre, kanuna tabi ortaklıklar iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta menkul kıymetlerini halka arz etmiş olan ortaklar yer almaktadır. Dikkat edilirse bu tanımda "menkul kıymet" ifadesi kullanılmıştır. Dolayısıyla, hisse senetlerini halka arz etmiş olmakla birlikte tahvil, finansman bonosu, kar ortaklığı belgesi gibi sermaye piyasası araçlarından herhangi birini halka arz yoluyla ihraç eden bir anonim ortaklık da bu kapsama dahil olacaktır. Öte yandan bir anonim ortaklık, hisse senetleri de dahil olmak üzere, halka arz yoluyla hiçbir menkul kıymet ihracında bulunmamış olabilir. Bununla birlikte eğer, bu şirketin ortak sayısı 100'ün üzerinde ise, o da menkul kıymetleri halka arz edilmiş ortaklık kabul edilir ve yasanın bu şirketler için öngörmüş olduğu tüm yükümlülüklere tabi olur. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Ortak sayısı yüzün altında olan ve hisse senetleri halka arz edilmemiş bulunan bir anonim ortaklık, halka kapalı biçimde tahvil ihracında bulunursa Seri:XI; No:l Tebliği açısından durumu ne olacaktır? Hemen belirtelim bu tip bir ortaklık, bazı özel hükümler dışında Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi bir ortaklık değildir. Anılan tebliğin 1. maddesinde, bu tebliğin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklarla aracı kurumlarca düzenlenecek mali tablo ve raporlar hakkında olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla kanun kapsamında bulunmayan bir ortaklığı bağlamaz.
MALÎ TABLOLARA ÎLÎŞKÎN UYGULAMA STANDARTLARI
1- Uygulama Standartlarının Kapsamı
Mali tabloların hazırlanmasında Kurul'ca yayımlanan standartlar ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tutarlı ve birbirini tamamlayıcı olarak esas alınır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen uygulama standartlarının vergi mevzuatında yer alan değerleme ilke ve kurallarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle bu standartlar, salt 2499 sayılı yasa kapsamındaki ortaklıklar ile aracı kurumlarca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen mali tablo ve r ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI