Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN DEVRİNİN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİ ...

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN DEVRİNİN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA ETKİSİ

Yazar : Eski Hesap Uzmanı OKAN COŞGUN
Dergi : Ocak 2019

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN DEVRİNİN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA ETKİSİ

OKAN COŞGUN

Eski Hesap Uzmanı

 

Öz

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat, kimi zaman iktisadi koşullar kimi zaman ise teknolojik sebepler dolayısıyla satışa konu edilebilmektedir. Devre konu kıymetler için sağlanan veya henüz faydalanılmamış olan destek unsurlarının teşvik müessesi karşısındaki durumu önem arz etmektedir. Teşvik kapsamında temin edilen kıymetlerin devrinin indirimli kurumlar vergisi uygulaması karşısındaki durumu makale içinde işlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yatırım Teşvik Belgesi, Makine-Teçhizat Devri, İktisap

1. GİRİŞ

Yatırım harcamalarının teşvik edilmesi yoluyla, istihdamın artması ve bölgesel gelişmişlik farkının kapatılması için uzun yıllardır uygulanan çeşitli teşvik mevzuatları bulunmaktadır. En son, 2012 yılında yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile teşvik sisteminin ana hatları belirlenmiştir.

Bu bağlamda, yatırım harcamalarından istenen verimin sağlanması için taşınır malların belli bir süre işletmede bulunması veya yatırımın asgari belli bir süre faaliyette bulunmasına yönelik bir takım düzenlemeler yapılarak yatırımdan istenen amacın hasıl olması sağlanmak istenmiştir. Öte yandan, teknolojinin gelişimi ve ekonomik hayatın dinamiği göz önünde bulundurulduğunda, teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın devredilmesi kimi zaman gündeme gelmektedir.

Teşvik belgesi kapsamında alındıktan sonra devri gerçekleşen makine ve teçhizat için daha önce uygulanan veya henüz kullanılmamış olan desteklerin durumu bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

2- TEMİNİNİ MÜTEAKİP BEŞ YILINI DOLDURMUŞ MAKİNE VE TEÇHİZATIN SATIŞININ İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA ETKİSİ

Yatırım, anlık bir iktisadi işlem olmayıp, belirli bir periyodu kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde, yatırım kapsamındaki taşınır veya taşınmaz mallar belli bir rasyonel döngü çerçevesinde peyderpey temin edilmektedir. İstihdam artışı ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının kapatılması gibi kamu idaresinin de benimsediği hedeflerin sağlanması için yatırımlar Devlet tarafından da desteklenmektedir.

Bu bağlamda, yatırımların ve teşviklerin Devlet tarafından denetiminin sağlanması için Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcılara verilmektedir. Yatırım kapsamında gerekli harcamalarının yapılmasının ardından Bakanlık tarafından yatırımın tamamlandığına dair onay verilmektedir. Dolayısıyla, yatırım kapsamındaki iktisadi kıymetlerin temin edildiği tarih ile yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı dönem çok büyük ihtimalle farklı olacaktır.

2012/3305 sayılı Kararın 22/1’inci maddesine[1] göre, yatırım tamamlama vizesi yapılmış belge kapsamındaki makine ve teçhizatın devir veya satışı temini müteakip 5 yılı doldurmuş olmaları şartıyla serbesttir. Bu durumda, işletmenin asgari 5 yıl faaliyette bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Önceki mevzuata (2009/15199 sayılı Karar) dayalı olarak alınan teşvik belgeli yatırımlar için 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 10/1’inci maddesinde[2] benzer bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre, 5 yılını doldurmuş makinelerin satışı, işletmenin asgari 5 yıl faaliyette bulunma halini engelleyici olmaması kaydıyla serbesttir.  Böyle bir şart yeni mevzuata (2012/3305 sayılı karar) dayalı olarak  alınan yatırım teşvik belgeleri için bulunmamaktadır, zira bu şart mevzuattan kaldırılmıştır.

Beş yılını doldurmuş makine ve teçhizatın devir ve satışı için tanınan serbesti, ilgili iktisadi kıymet için sağlanan teşviklere halel gelmeyeceği anlamına gelir. Böylece, devre konu kıymet için daha önce sağlanan KDV istisnası, indirimli kurumlar vergisi ve diğer teşviklerden yararlanılmasının herhangi bir yaptırımı olmayacaktır.

Öte yandan, teminini müteakip beş yılını doldurmuş olan makine ve teçhizat için indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında henüz yararlanılmamış olan katkı tutarı için devirden sonraki dönemde de teşvikten yararlanılıp yararlanılamayacağı konusu gündeme gelebilir. İşletme, yatırım kapsamındaki makine ve teçhizat için mevzuatta belirlenen kurallara ve sürelere riayet ettiğine göre, aynı me ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI