Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM Mİ?

İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM Mİ?

Yazar : Eski Vergi Müfettişi Westminster Üni. Yüksek Lisans Öğrencisi DİLŞAH VAROL
Dergi : Ocak 2019

 

İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM Mİ?

DİLŞAH VAROL

 

E. Vergi Müfettişi

Westminster Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

 

ÖZ

Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla çıkartılan 703 sayılı KHK ile, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33 üncü maddesi ilga hale gelmiştir. Bu düzenleme sonrasında ise, 6183 sayılı Kanunda amme alacakları için önemli bir tedbir müessesi olan ihtiyati haciz kararı alma yetkisi vergi dairesi başkanından alınarak vali ve kaymakamlara verilmiştir. Amme alacaklarının hızlı ve etkili bir şekilde güvenceye alınması için önemli bir yetkinin, uygulama ve karar alma açısından iki farklı bakanlığa verilmiş olması kanunun konulmasındaki amaçtan sapacağı gibi uygulamada da zorlukların yaşanacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhtiyati Haciz, İhtiyati Haciz Yekisi,703 sayılı KHK, 5345 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik

 

1.GİRİŞ

Vergi hukukunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) ile kamunun alacakları güvence altına alınmış, mezkur bu Kanun’un 1 inci kısmının 2 nci bölümünde de alacakların korunma yöntemlerine yer verilmiştir.

Kanun gerekçesinde de belirtildiği üzere, amme hizmetlerinin devamlı olarak işlenmesinin zaruri bulunması, bu hizmetlerinkarşılığınıteşkil eden vergi, resim, harç gibi amme idarelerinin her türlü gelirlerinin belli sureleri içinde ve kısa zamanda tahsilini zaruri kılmaktadır.

Yine mezkur Kanun’un gerekçesinde, kamu alacaklarının takip ve tahsilindeki prensipleri iki genel esasa dayandırarak, bunlardan biri, kamu alacağını ödemekle mükellef olanlara, ödeme bakımından her türlü kolaylıkları göstermek, diğerinin de, kamu idarelerinin alacaklarını emniyet altında bulundurarak, kolay ve seri bir ekilde tahsil etmek olduğu ifade edilmiştir.[1]

Bu bağlamda kamunun alacakları tüm toplumun çıkarlarını ve hatta tüm bir toplumun alacağını temsil etmektedir ki, buna bağlı olarak da AATUHK özel hukuk düzenlemelerinden farklı olarak, koruma, tedbir ve tahsil unsurlarını nevi şahsına münhasır bir şekilde içinde barındırmaktadır.

Kanunun alacakların korunması noktasında öngördüğü en önemli koruma tedbirlerinden biri de şüphesiz 13 üncü maddesinde düzenlenen ihtiyati haciz müessesidir. Makalemizi kaleme almaktaki konunun amacı ise, 703 sayılı KHK ile, ihtiyati haciz yetkisinin kullanılmasına yön veren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33 üncü maddesinin ilga hale getirilmesidir.

Konunun daha iyi anlaşılması açısından öncelikle ihtiyati haczin hukuki niteliği ve işleyişi ele alınacaktır.

2. İHTİYATİ HACZİN HUKUKİ NİTELİĞİ

2.1. İhtiyati Haczin Kapsamı

6183 sayılı Kanunda kamu alacağını güvence altına alan çok sayıda önleme yer verilmekle birlikte, kuşkusuz bu önlemlerden ihtiyati haczin vergi alacağı açısından özel bir önemi mevcuttur. Nitekim inceleme elemanlarının da inceleme sırasında idarenin alacağını güvence altına almak adına zaman zaman bu yola başvurduğunu görmekteyiz.

İlk olarak ifade etmek gerekir ki, kamu icra hukukundaki ihtiyati haciz müessesesi ile genel icra hukukunda öngörülen ihtiyati haciz müessesi arasında bazı önemli farklılıklar mevcuttur.[2] Genel icra hukukunda ihtiyati haciz, ancak bir mahkeme kararının olması şartıyla ve icra daireleri kanalıyla uygulanabilmekte olduğu halde, kamu icra hukukunda ihtiyati haciz, bir idari işleme dayanarak ve idarenin re’sen harekete geçme yetkisi çerçevesinde uygulanabilmektedir.[3] Söz konusu bu farklılık alacağın kamusal vasfından kaynaklanmaktadır.[4] Nitekim bu vasıftan dolayı olacak ki, kanunda belirtilen şartların var olması şartıyla ihtiyati haciz süresiz olarak tatbik edilebilmektedir.

İhtiyati haciz, kamu borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına gelecekte yapılacak cebren tahsil sürecinin borçlu tarafından engellenmesini ya da büyük ölçüde zorlaştırılmasını önlemek amacıyla ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI