Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler MÜKELLEFLERİN VERGİ GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEVLETE DUYULAN GÜVENE İLİŞKİN GÖRÜŞ ...

MÜKELLEFLERİN VERGİ GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEVLETE DUYULAN GÜVENE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar : SMMM FERDİ ASIM HELLAÇ
Dergi : Ağustos 2019

 

MÜKELLEFLERİN VERGİ GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEVLETE DUYULAN GÜVENE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ[1]

 

Ferdi Asım HELLAÇ

SMMM

ferdi.asim@hellac.com

https://orcid.org/0000-0001-5544-8425

Gönderilme Tarihi: 18.02.2019  Kabul Tarihi: 21.02.2019

 

 

ÖZ

Vergi bilincinin tam olarak yerleşmediği toplumlarda,  mükellefler ödedikleri vergilerin karşılığını ve toplanan vergilerin nasıl değerlendirildiğini sorgulamaktadır. Bu sorgulama neticesinde, toplanan vergilerin etkin ve verimli değerlendirilmediği kanısı oluşması durumunda, mükelleflerin devlete karşı güvensizlik hissine kapılmalarına ve vergiye karşı tepki göstermelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada, Zonguldak ili beyana dayalı gelir vergisi mükellefleri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Beyana dayalı gelir vergisi mükelleflerinin vergi gelirlerinin değerlendirilmesinde Devlete duyulan güvene ilişkin görüşlerinin demografik özelliklerine ve diğer değişkenlere göre farklılaştığı bulunmuştur. Bu farklılaşmanın ana unsurları ise; demografik özelliklerde cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, diğer değişkenlerde ise mükellefiyet süresi, kazancın tespit şekli, vergi matrahı unsurlarıdır.

Anahtar Sözlükler    : verginin karşılığı, vergi gelirlerinin değerlendirilmesi,
                                                  demografik özellikler

Jel Sınıflandırması     : H20, H21, H22

 

 

EVALUATION OF TAXPAYERS’ OPINIONS ON TRUST IN THE STATE IN THE EVALUATION OF TAX REVENUES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

 

ABSTRACT

In societies where tax awareness is not fully established, taxpayers are questioning the value of the taxes they have paid and how the collected taxes are evaluated. As a result of this questioning, in the event that there is a belief that the collected taxes are not evaluated effectively and efficiently, they cause the taxpayers to feel insecurity against the state and to react against the tax. In this study, income taxpayers based in Zonguldak province constitute the universe of the study. It has been found that income taxpayers' income tax payers differ according to their demographic characteristics and other variables. The main elements of this differentiation are; In demographic characteristics, gender, age, education, occupation and other variables are the duration of the liability, the way of determining the income and the tax base.

 

Keywords                  : tax, provision of income, receipt of valuerevenues,
                                                  demographic characteristics

Jel Calssification       : H20, H21, H22

 

1. GİRİŞ

            Devletin kendisinden beklenen kamu hizmetlerini sunabilmesi için finansmana ihtiyacı vardır. Devletin kamu hizmetlerinin finansman kaynağının büyük bir kısmını vergiler oluşturur. Bu finansman devleti ilgilendirdiği kadar mükellefleri de ilgilendirmektedir. Ödenen vergiler bireylerin harcanabilir gelirlerinde azalmaya sebep olacağından bu durum mükelleflerin tutum ve davranışlarını şekillendirmektedir. Herkesin mali gücüne göre vergi ödemesi anayasal bir yükümlülüktür. Ancak, devlet açısından vergi gelirlerinin artırılması ancak mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Vergiye gönüllü uyumun istenilen düzeye gelebi ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.