Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler PRİM EROZYONU SORUNUNUN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GÖRÜNÜMÜ

PRİM EROZYONU SORUNUNUN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GÖRÜNÜMÜ

Yazar : DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET BULUT
Dergi : Kasım 2019

PRİM EROZYONU SORUNUNUN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GÖRÜNÜMÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BULUT

Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

mehmetbulut@bayburt.edu.tr

https:// orcid.org/0000-0003-0157-4906

Gönderilme Tarihi: 26.08.2019 Kabul Tarihi: 10.09.2019

 

 

ÖZET

Sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli problemlerinden birisi finansal açıklardır. Finansal açık ise toplanan prim gelirlerinin sosyal güvenlik harcamalarından az olmasını ifade etmektedir. Prim gelirlerinin yetersiz düzeyde kalmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden birisi de prim erozyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Prim erozyonu kavramı genel itibariyle kayıtdışı istihdam, primden kaçınma ve prim harcamaları nedeniyle matrahta meydana gelen aşınmayı ve prim kaybını ifade etmektedir. Ancak bu uygulamaların doğrudan prim erozyonuna neden olduğunu söylemek doğru değildir. Erozyondan bahsedebilmemiz için uygulamanın amacını aşması, istenen hedeften sapması ve kontrol edilemiyor olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prim Erozyonu, Kayıtdışı İstihdam, Prim Harcamaları

Jel Kodları: H26, H55, K34

 

VIEW OF THE PREMIUM EROSION PROBLEM IN THE TURKISH SOCIAL SECURITY SYSTEM

 

ABSTRACT

One of the most important problems of social security systems is financial deficits. The financial deficit means that the collected premium revenues are less than the social security expenditures. There are many reasons for insufficient premium income. One of these reasons is premium erosion. The concept of premium erosion generally refers to the erosion and loss of premiums due to informal employment, avoidance of premiums and premium expenditures. The concept of premium kidnapping actually coincides with the concept of informal employment. Informal employment is the employment without informing the social security institutions and fulfilling the necessary obligations. Premium expenditures include restructuring, incentives, discounts, exemptions and exceptions. However, it is not correct to say that these practices directly cause premium erosion. In order to talk about erosion, the application must exceed its purpose, deviate from the desired target and cannot be controlled.

Keywords: Premium Erosion, Informal Employment, Premium Expenditures

Jel: H26, H55, K34

 

 

  1. GİRİŞ

Ülke ekonomileri kamu gelirlerinin dağılımı açısından ele alındığında vergilerin en önemli gelir kaynağı olduğu görülmektedir. Bu nedenle de kamu gelirlerinin etkinliği, verimliliği, uygunluğu gibi konularda yapılan kamu kaynaklı veri paylaşımları, akademik çalışmalar ve analizler genellikle vergi boyutuyla ele alınmakta ve sorunlara bu çerçevede çözüm önerileri sunulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde de genel görünüm bu şekilde olmakla birlikte vergilerden sonra en önemli kamu geliri kaynağının sosyal parafiskal gelirler (diğer bir deyişle primler) olduğunu görmekteyiz[1].

Her ne kadar parafiskal sözcüğü literatürde “vergi benzeri” olarak nitelendirilse de vergi kavramından çok önemli noktalarda ayrışmalar gösterdiği kuşkusuzdur. Bu sebeple de prim gelirlerinin birçok açıdan vergilerden ayrı olarak ele alınıp analizlere konu edilmesi önem arz etmektedir.

Primler, özel kanunlarla kurulmuş olan sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan ödemelerinden oluşmaktadır[2]. Bir başka deyişle sosyal güvenlik hizmetlerini sunan sosyal sigorta niteliğindeki kuruluşların tahsil ettikleri gelirlerdir[3]. Türkiye’de prim ödenen sosyal parafiskal kuruluşlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu’dur. Bunlardan Sosyal Güvenlik Kurumu, kendisine ait prim gelirlerinin yanı sıra Türkiye İş Kurumu’nun prim geliri olarak işsizlik sigortası gelirlerini de tahsil etmekte olup daha sonra Türkiye İş Kurumu’nun bütçesine aktarım işlemi gerçekleşme ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI