Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler GÜMRÜK UYGULAMASI AÇISINDAN KATMA DEĞER VERGİSİ

GÜMRÜK UYGULAMASI AÇISINDAN KATMA DEĞER VERGİSİ

Yazar : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müfettişi Zeki TÜYEN
Dergi : Ocak 1985
ZEKİ TÜYEN
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müfettişi

GİRİŞ
 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri yayımı tarihinde diğer hükümleri 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 2.11.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. Sözkonusu Kanunu yurt İçindeki mal teslimi ve hizmet İfası işlemleri. yanında, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve gümrük depolarında yapılan satışları da verginin konusunu teşkil eden İşlemler kapsamına almıştır. Bu yazımızda, Katma Değer Vergisinin gümrük mevzuatı ve uygulaması ile ilgili hükümlerini ele alarak kısaca açıklamaya çalışacağız.
HANGİ İŞLEMLER DAHİL?
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinin 2. fıkrasına göre her türlü mal ve hizmet ithalatı ile 3/d fıkrasına göre de gümrük antrepolarında yapılan satışlar verginin konusunu teşkil eden İşlemler arasında belirtilmiştir. Mal ve hizmet veya tüzel kişi tarafından yapılması veya Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununa ilişkin Karar ve Tebliğleri ve ithalat Rejimi Kararlarında kayıtlı bulunan herhangi bir şekli ve surette gerçekleştirilmesi ya da özelliği olan ithalat olması vergilendirme açısından önem arz etmemektedir.
İTHALATTA VERGİNİN MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Kanunun, vergi mükellefini belirleyen 8. maddesine göre; ithalatta mal ve hizmet ithal edenler ile transit taşımalarda gümrük veya geçiş İşlemine muhatap olanlar Katma Değer Vergisinin mükellefidir. ,
Öte yandan; Kanunun 10. maddesine göre, İthalatta vergiyi doğuran olay Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde İse fiili ithalin yapılmasıdır. 1615 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 3. maddesine göre, gümrüğün denetlemesi altına (her çeşit antrepodakiler de dahil) konmuş eşyanın gümrük vergisi ödeme mükellefiyeti giriş beyannamesinin tescil, ticari mahiyet arz etmeyen ve yolcuların sözle beyan yapılan hallerde bu beyana ait tahakkuk varakasının mükellef tarafından imza ve idarece tescil, posta yoluyla gelen ticari eşyada giriş beyannamesi, ticari mahiyette olmayan eşyada deklarasyon anduanların tescil edildiği günde; gümrük denetlemesi dışında kalmış eşyaya alt gümrük vergisi ödeme mükellefiyeti eşyanın gümrük hattından geçirildiği tarihte, eğer bu tarih bilinmiyorsa eşyanın gümrük hattından geçirildiğine gümrükçe bilgi edinildiği günde başlamaktadır. Yurda muaf olarak sokulan eşyaya ait vergi ödeme mükellefiyetinin başlangıcı ise, muaflık beyannamesinin tescili ve beyanname yok İse sair geçiş belgeleri üzerinde gümrükçe yapılan en son giriş vizesi tarihidir. Keza; yurda muaf olarak sokulduğu halde, muafiyetten faydalanmayan hususlar için kullanılan eşyanın gümrük vergisi ödeme mükellefiyeti, ilgililer tarafından Gümrük idaresine yapılacak beyan tarihinde, beyan yapılmamış ise devir veya satış tarihinde, bu tarih tespit edilemiyorsa buna Gümrük idaresince bilgi edinildiği tarihte; satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti, giriş beyannamesi verilmiş veya tahakkuk varakası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların tescil edildiği, aksi halde Tespit Kağıdının gümrükçe tanzim ve tescil olunduğu tarihte;
Bakanlıkça tespit edilecek esaslara göre eşyanın ithal işlemi sonradan yapılmak üzere, mal sahibine temsilcisine veya taşıyıcısına teslim edildiği tarihte başlamaktadır.
Ayrıca; Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük hattından geçilmesi anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.
İHRACAT İSTİSNASI
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden müstesnadır. Keza; Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilmekle beraber, gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edile ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI