Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ZARARLI KURUMLARI DEVRALAN KURUMLARDA DEVRALMAN ZARARLAR İSTİSNASI

ZARARLI KURUMLARI DEVRALAN KURUMLARDA DEVRALMAN ZARARLAR İSTİSNASI

Yazar : Hesap Uzman Yardımcısı Mümin TÜYSÜZOĞLU , Hesap Uzmanı Yrd. Kazım YILMAZ
Dergi : Eylül 1986
MÜMİN tüysüzoğlu              KAZIM YILMAZ
                      
Hesap Uzman Yardımcıları

1-GİRİŞ :
Vergi sisteminde değişiklikler yapan 3239 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesine eklenen 14. bent ile vergi sistemimize yeni bir istisna, «devralınan kurum zararları istisnası» getirilmiştir. Bu istisna, tek başlarına ayakta kalmaları güç olan kurumların ekonomiden çekilmelerini önlemek amacıyla karlı kurumlarca devralınmalarını çekici kılmaya yönelik bir istisnadır.
Yazımızda konu hakkındaki yasal düzenlemelere ve ana hatları ile zarar devri ve istisna uygulamasının muhasebesine değineceğiz.
II — DEVRALINAN KURUM ZARARLARI İSTİSNASININ ESASLARI:
4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesine eklenen 14. bentte, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla bu Kanuna göre yapılan devirlerde münfesih kurumun devir öncesi son bilançosunda görülen zararlar devralan kurumca beyan edilen kurum kazancından indirilebilir denildikten sonra, bu indirime ilişkin şartlar, usul ve esasların Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca; 3 Nisan 1986 tarih ve 19067 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 31 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği'nde söz konusu istisnaya ilişkin aşağıdaki şartlara, usul ve esaslara yer verilmiştir.
A — Devir İşlemi:
Devir İşlemi Kurumlar Vergisi Kanununun 37. maddesi çerçevesinde yapılacaktır.
Kurumlar Vergisi Kanununun 37. maddesinde hangi şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmelerin devir sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre:
1 — Birleşme neticesinde infisah eden kurum ile birleşen kurumun kanuni veya merkezleri Türkiye'de bulunacaktır.
2 — Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini birleştiren (devralan) kurum, kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir.
3 — Birleşen kurum münfesih kurumun ortaklarına veya sahiplerine aldığı servet nispetinde hisse verecektir.
Aynı maddenin son fıkrasında kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde şekil değiştirmeleri de devir hükmünde sayılmıştır.
B — Zarar indiriminin Süresi:
Kurumlar Vergisi Kanununun 37. maddesinde sayılan şartlara göre yapılan devirlerde münfesih kurumun son bilançosunda görülen zararlar devralan kurumca 5 yıl :içinde kurum kazancından indirilebilecektir. Kazancın yeterli olması halinde ise bu zararın daha kısa sürede mahsup edilmesi mümkündür. Ancak 5 yıl içinde indirilemeyen zararların daha sonraki yıllarda mahsubu yapılamaz.
Münfesih kurumun son bilançosunda görülen zararlardan kasıt, devralınan kurumun mahsubu yapılmamış zararlarıdır. Mahsubu yapılmamış olan zararların hangi yıl zararları olacağı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yani münfesih kurumun son bilançosunda yer alan mahsubu yapılmamış zararlar hangi yıla ait olursa olsun indirilebilecektir.
C — Zarar indiriminin Şekil Şartları:
Zararlı Kurumları devralan kurumlar, Kurumlar Vergisi Kanunu 31 seri no.lu tebliği hükümleri çerçevesinde, zararlı kurumun devir öncesi son bilançosu ile devir bilançosunun (devralan şirket yetkililerince onaylanmış) birer, örneğim bir dilekçeye bağlayarak devir tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bildirmesi gerekmektedir.
Bu bildirim üzerine, zararlı şirketin defter ve belgeleri merkez denetim elemanlarınca incelenir. ödenecek zarar, beş yılı aşkın bir dönemi kapsıyorsa, o döneme ait defter ve belgelerin de, denetim elemanına eksiksiz ibraz edilmesi zorunludur. inceleme sonucu, devralan kurumun, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla indirilebileceği zarar tutan belirlenecektir.
Tebliğde yer alan inceleme ve ibraza ilişkin hükümler, ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI