Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler FİNANSAL KİRALAMA KANUNU VS GETİRDİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA KANUNU VS GETİRDİKLERİ

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Ö. Faik YILMAZ
Dergi : Eylül 1986
Ö. FAİK YILMAZ
Baş Hesap Uzmanı

1 — GİRİŞ :
 
Batılı ülkelerde yaygın bir finansman yöntemi olarak uygulanan finansal kiralama hakkında ülkemizde henüz bir kanunun bulunmadığı ancak tasarı çalışmalarının yapıldığı günlerde Vergi Dünyası Dergisi'nde bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Söz konusu açıkla» malların yer aldığı yazımızda; Dünya'da Leasing (kiralama) uygulaması, kiralamanın tarifi ve türleri, kiralamanın fayda ve zararları, kiralama işleminin tarafları ve işlemin geçirdiği safhalar ve kiralama uygulamasında batılı ülkelerde karşılaşılan güçlükler belirtilmiş ve ayrıca Türkiye'de mevcut kiralama uygulaması ve yürürlüğe konulması düşünülen finansal kiralamanın Türk ekonomisine yapabileceği katkılar konusunda açıklamalar yapılmıştır.
Ülkemizde bugüne kadar, kiralamanın finansal kiralama olarak benimsenen bir finansman türü olmaması finansal kiralamanın gelişmesine ve bununla ilgili mevzuatın oluşmamasına neden olmuştur. 28 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3226 sayılı «Finansal Kiralama Kanununu takı beden yayınlanan Finansal kiralama işlerinde süre ve sınırın tespitine dair yönetmelik, Finansal kiralama işlerinde bulunacak şirketlerin kuruluş ve şube açmaları ile denetlenmelerine dair yönetmelik, Kiralama konusu edilen malların gümrük vergi ve resimlerinin teminata bağlama usul ve esaslarını gösterir yönetmelik ve Gelir Vergisi genel Tebliği’nin yürürlüğe girmesi sonucu bu konuda bir mevzuat oluşturulmuş olmaktadır.
Bu yazımızda yürürlüğe girmiş bulunan, Finansal Kiralama Kanunu, tebliğ ve yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak açıklamalar yapılacak, ayrıca Finansal Kiralama Kanununun ülkemiz ekonomisine sağlayacağı yararlar konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır.
II — FİNANSAL KİRALAMA KANUNU HAKKINDA AÇIKLAMALAR :
A — Genel Hükümler :
1 — Finansman sağlamaya yönelik kiralama:
Kanunun 1. maddesinde, Kanunun amacı; finansman sağlamaya yönelik finansal kiralama olarak ifade edilmektedir. Dünya'da çeşitli ülkelerde uygulama alam bulan kiralamanın birçok türü bulunmakta olup, bunlardan finansal kiralama (Finansal Lease) bir finansman tekniği olarak diğer kiralama türlerinden farklı bir önem taşımaktadır. Bu şekilde kendine mahsus özelliği bulunan finansal kiralama kısaca; «kiraya verenin kiralanan mala ait bütün risk ve menfaatlerini aynen sahibi gibi kiracıya devrettiği bir kiralama şekli» olarak tanımlanabilir. Sermaye kiralaması olarak da adlandırılan finansal kiralama, ülkemizde uygulanmakta olup, ayrıca ülkemizde bu kiralamanın örneği de bulunmamaktadır. Ancak, bu kiralamaya örnek bir uygulama olarak, ülke dışından işlem Kalkınma Bankası tarafından, biri özel sektör, beşi ise kamu sektörü ile yapılmış bulunan sözleşmeler gösterilmektedir. Bu arada ülkemizde örneklerine sıkça rastlanılan bilgisayar ve iş makineleri kiralaması, işletme kiralaması tanımına girdiğinden finansal kiralamaya örnek teşkil etmemektedir. Bu açıklamalardan da görüleceği gibi, ülkemizde finansal kiralama ile ilgili bilgi ve tecrübe birikimi bulunmamaktadır.
Finansal kiralamanın, doğrudan doğruya ve dolaylı kiralama olmak üzere iki şekli bulunmaktadır. Bunlardan doğrudan doğruya kiralama; iki taraf arasında yapılmakta ve genellikle pazarlama dolayısıyla başvurulan bir kiralama olmaktadır. Bu kiralamaya göre, bir firma kendi imal ettiği veya sahip olduğu malı kiraya vermektedir, Finansal kiralama Kanununun 12. maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik hükümlerinde, kiralama işlemlerini yapacak şirketler ile ilgili olarak yapılan açıklamalar ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle, Ülkemizde bir imalatçının ürettiği malları doğrudan doğruya kiraya vermesi mümkün olmamaktadır. Diğer bir finansal kiralama türü olan dolaylı kiralama da ise; imalatçı veya satıcı, kiralamayı yapan ve kiracı olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. Bu tür finansal kiralamaya göre; kiraya veren finansal kiralama şirketi kiracının talebi üzerine sözleşme. hükümlerine uygun olarak malı satın alır ve kiracının kullanımına terk eder. Bu finansal kiralama da, kiraya veren malın mülkiyetin ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI