Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler BİR DANIŞTAY KARARI VE ELEŞTİRİSİ

BİR DANIŞTAY KARARI VE ELEŞTİRİSİ

Yazar : ESKİ BAŞ HESAP UZMANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Dergi : Şubat 1991
KEMAL kIlIçdaroğlu
Gelirler Genel Müdür Yardımcısı

18 Aralık 1990 günlü ve 20729 sayılı Resmi Gazete'de bir Danıştay Kararı yayımlandı. Karar, yayınlanan şekliyle şöyledir.
 
İstemin Konusu: 1987 takvim yılına ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezasını kaldıran Adana Vergi Mahkemesi kararına karşı itiraz yoluna başvuran Vergi Dairesi Müdürlüğünün istemini kabul ederek kesilen cezayı onayan Adana Bölge idare Mahkemesinin 11/4/1990 günü E: 1989/1357; K: 1990/468 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Hükümleri uyarınca Kanun yararına bozulması istemidir.
Danıştay Başsavcılığı İstemi: 1987 yılında bir kısım satışları için fatura kesemediğinden bahisle yükümlü şirket adına kesilen özel usulsüzlük cezasını; ceza kesilebilmesi için satılan emtianın satıcısı ve alıcısının birlikte tespiti gerektiği gerekçesiyle kaldıran Adana 2. Vergi Mahkemesi kararını; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin birinci fıkrasının verilmesi ve alınması zorunlu olan fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanların her birine özel usulsüzlük cezası kesileceğîne ilişkin hükmünün, her iki taratın da aynı cezaya muhatap olacaklarının belirtilmesi amacını taşıdığı gerekçesiyle bozan Adana Bölge idare Mahkemesinin 11/4/1990 günlü ve E: 1989/1357; K: 1990/468 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi incelendi.
Anılan maddede, verilmesi gereken belgeleri vermeyenler veya almayanların her birine her bir belge veya belge içeriği esas alınarak özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörüldüğünden, bu kurala göre yaptırım uygulamanın ancak satılan emtianın hem satıcının hem de alıcının birlikte tespitiyle ve belgelerin alınıp verilmediğinin yasal bakımından geçerli biçimde saptanmasıyla mümkün olabilecektir.
Uyuşmazlık konusu olayda bu tür sağlıklı ve keskin tespit mevcut olmayıp randıman esasına göre yapılan değerleme sonuncunda, tomruk, kereste ve tali madde satışından dolayı beyan dışı hasılat miktarına ulaşılarak, bu satışlar nedeniyle düzenlenmesi gerekli belgelerin bulunmadığı görüşüyle özel usulsüzlük cezası kesilmiş bulunmaktadır.
Bu durumda, maddede belirtilen ceza kesilmesini gerektiren unsurlar gerçekleşmediği gibi varsayım ya da kıyas yoluyla ceza tayin edildiği sonucuna varılmaktadır.
B u nedenle iş bu görüşümüzün aksine verilen Adana Bölge İdare Mahkemesinin 11/4/1990 günlü ve E:1989/1357; K:1990/468 sayılı kararının kanun yararına bozulmasını arz ve talep ederim.
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyizen bozma istemi Tetkik Hakimi Eren Şonbay’ın açıklamaları dinlenerek incelendi ve gereği görüşüldü.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1. maddesinde; 232,234,235 ve 236. maddeler gereğince verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine, her fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için beşyüz liradan aşağı olmamak üzere ve vesikalara yazılması gereken meblağın yüzde üçü nispetinde usulsüzlük cezası kesileceği ve bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı usulsüzlükler için kesilecek cezasının toplamının 500.000 lirayı geçemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.
Madde metninin bir bütün olarak değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere, bu madde uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için öncelikle maddede sayılan belgelerin verilmediğinin ve alınmadığının belirlenmesi ve bu belgeleri vermeyen ve almayanların saptandığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin mevcut olması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, böyle somut bir tespit mevcut olmayıp inceleme elemanınca randıman esasına göre yapılan değerleme sonucunda, tomruk kereste ve tali madde satışından dolayı beyan dışı hasılat miktarına ulaşılarak,bu satışlar nedeniyle düzenlenmesi gereken belgelerin bulunmadığı görüşüyle özel  usulsüzlük  cezası kesilmiş bulunmaktadır.
Bu nedenle; özet usulsüzlük cezası kesilmesini; öngören ve bu cez ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI