Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler İHRACATA İLİŞKİN VERGİ MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

İHRACATA İLİŞKİN VERGİ MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Yazar : Hesap Uzmanı Ergun ŞENLİK
Dergi : Ekim 1986
ERGUN ŞENLİK
Eski Hesap Uzmanı

İhracatımızın sürekli arttırılması ülke ekonomisinin sağlığı için zorunludur. Son yıllarda bu konuda yürütülen çalışmalar bir ölçüde başarı sağlamıştır. Ancak bu başarının devam etmesi için diğer ülkelerin yaptığı gibi yeni teşvik araçlarına ihtiyaç vardır. Bu ülkelerle dış pazarlarda rekabet ettiğimiz için onların geçtiği yollardan geçmek zorundayız. İhracatla ilgili çevrelerde yapılan tüm toplantılarda bu görüşler sık sık dile getirilmektedir. Biz bu özet yazımızda, yeni teşvikler istemekten çok uygulamada vergi mevzuatında var olan aksaklıkları düzeltmeye yönelik önerileri sunacağız. Yanısıra, olması gereken düzenlemelerin sadece çerçevelerini çizeceğiz.
 
1 — Katma Değer Vergisi Yönünden Gerekli Düzenleme İstemleri :
a) KDV indirim ve iadeleri için ihraç edilen malın bünyesine giren KDV'den yola çıkılması uygulaması değiştirilmelidir. Çünkü KDV kanunu genel bir «İndirim» esasına dayanmaktadır. Sadece ihraç malının bünyesine giren KDV'nin hesaplanması uygulamada büyük güçlükler yaratmaktadır. Hesaplamalardaki hata paylan çok yüksektir. Bunun için 4 sayılı genel tebliğin son fıkrası yürürlükten kaldırılmalıdır. Genel bir «İNDİRİM» esası KDV iadesini gerektiren durumlarda da uygulanmalıdır.
b) Bilindiği üzere teşvik belgeli yatırım malları ithalatında bir teşvik unsuru olarak KDV ödenmemesi ve ertelenmesi hükme bağlanıştır. Ancak mutemet eliyle yapılan ithalat işlemlerinde bu sistem uygulanamamaktadır. Özellikle COMECON ülkelerinden yapılacak ithalatın dış ticaret sermaye şirketi eliyle yapılması zorunlu olduğundan bu ülkelerden yapılan ithalatlarda sistem işlememektedir. Çünkü mutemet olarak ithalatı yapan Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) yatırım malını ithal eden firmaya malı fatura ederken KDV*yi tahsil etmek zorunda kalmaktadır. Böylece teşvik ortadan kalkmaktadır. DTSŞ'nin ithalata aracılığı ve mutemetliği dışında bir teslimi söz konusu olmadığı için KDV sadece aracılık komisyonu üzerinden hesaplanmalıdır. Mal bedelinin dekontlarla yansıtılması olanağı getirilmeli veya da bu özel durumlarda faturalarda KDV aranmamalıdır.
c) İmalatçıların ihraç şartıyla mal teslimlerinde mal bedelinin KDV'si tecil terkin sistemi içinde ödenmemektedir. Ancak imalatçıların bilahare düzenledikleri kur farkı, vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi faturalarında tecil terkin sistemine bağlı olarak vergi ödenmemesini sağlayacak bakanlık yorumu gerekmektedir.
d) Geri gelen ihraç malının gümrükten çekilişinde gümrük idaresi malın KDV'sinin ödenip ödenmediğinin vergi dairesinden tevsikini istemektedir. Eğer ödenmemiş veya geri alınmış ise cezalı uygulamaya yönelmektedir. Halbuki bilindiği üzere ihraç olayı zaten KDV dışında tutulmuştur. Geri gelen malın satışı sırasında ise KDV ilgili kurum tarafından zaten ödenecektir. Verginin tekniği bunu gerektirmektedir. Dolayısıyla bu yanlış uygulamaya son verilmelidir.
e) Katma Değer Vergisi iadesi incelemeleri henüz Dış Ticaret Sermaye Şirketleri açısından çözümlenmiş değildir. Birikmiş ve hatta tıkanmış olan bu incelemenin sonuçlanmamasının ihracatçı firmalara getirdiği yük (Teminat mektubu komisyonları) giderek artmaktadır. Bunun bir ölçüde hafifletilmesi için «Kısmi İade Raporları»nın düzenlenmesi ve kısmen teminat mektuplarının çözülmesi yararlı olacaktır.
II — Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden 'Gerekli Düzenlemeler :
a) İhracatçı şirketlerin iç piyasa işlemlerinden dolayı ödedikleri peşin verginin G.V.K.'nun 94/8 stopajından mahsup edilmesi gerekir. Zira genellikle ihracatçı şirketlerin Kurumlar Vergisi matrahı yoktur ve 94/8 stopajı bu şirketler için nihai bir vergi görünümündedir. Dolayısıyla peşin vergi ya da dahili tevkifat ödenecek nihai gelir veya Kurumlar Vergisi'ne mahsuben yapıldığına göre bu mahsup istemi sistemin mantığına uygun olacaktır.
b) Fason imalatta Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8/6 maddesinin uygulanmasında fason iş yaptıran kurum, imalatçı sayılmamakta ve sadece %5 oranında ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI