Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler FİNANSAL KİRALAMA KANUNU VE GETİRDİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA KANUNU VE GETİRDİKLERİ

Yazar : Baş Hesap Uzmanı O. Faik YILMAZ
Dergi : Ekim 1986
Ö. FAİK YILMAZ
Baç Hesap Uzmanı

10 — Kiracı ile finansal kiralama şirketinin hak ve borçlan:
 
a — Kiracının hak ve borçları:
Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etmek hakkına sahiptir. Kiralayanın, malın imalatçısı veya satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya diğer sebepler ile kiralama konusu malı kiracıya teslim etmemesi halinde, Borçlar Kanunu'nun 106. maddesi hükmü uygulanır.
Kiralayan şirket, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zorunda olup, sigorta pirimlerinin ödenmesi kiracıya ait olmaktadır.
Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itina ile kullanmak zorundadır. Malın bakımı, onarılması için gerekli masrafların yapılması kiracının borcu olmakla beraber sözleşme düzenlenirken bunun aksi hükme bağlanabilir.
Malın, sözleşme süresi içinde hasar ve ziyanından doğan sorumluluk kiracıya ait olmaktadır. Ancak bu sorumluluk, ödenen sigorta tutarının karşılanmayan kısmı ile sınırlı olmaktadır. Kanun hükmüne göre, bu farkı kiracının, finansal kiralama bedelleri ile ödemesi mecburi bulunmaktadır.
Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyetliği bir başkasına devredememektedir.
b — Finansal kiralama şirketinin hak ve borçlan:
Finansal kiralama şirketi, malın zilyetliğini kiracıya devretmesi karşılığında bir ücrete hak kazanmaktadır.
Finansal kiralama şirketi; ayrıca zilyetliğini devrettiği malın itina ile kullanılmasını, malın her türlü bakımının, korunmasının veya onarılmasının kiracı tarafından yapılması veya yaptırılmasını, malın sigorta primlerinin ödenmesini, malın hasar ve ziyan halinde zararın sigorta tarafından ödenmeyen kısmını kiracıdan isteme hakkına sahip bulunmaktadır.
Kiralayıcı bu haklara sahip olmakla beraber, malın zilyetliğini zamanında kiracıya teslim etmek mecburiyetindedir. Finansal kiralama konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetinde olup, sözleşmede aksine hüküm bulunmaması halinde bu mülkiyet bir üçüncü kişiye devredilemez. Sözleşmede mülkiyetin üçüncü kişiye devri yetkisi tanınmışsa, devri ancak başka bir finansal kiralama şirketine yapılabilir. Ancak, devralan sözleşme hükümlerine uymak zorundadır. Devrin kiracıya karşı geçerli olması, kiracının haberdar edilmesi halinde geçerli olacaktır.
Finansal kiralama şirketi malı, sözleşme süresince sigorta ettirmeye mecburdur. Bu borcun yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk kiralayan şirkete ait olacaktır.
11 — Sözleşmenin sona ermesi:
Finansal kiralama yapan şirket ile kiracı arasındaki sözleşme esas itibariyle, kararlaştırılan sürenin dolması ile sona erer. Sözleşme taraflarından her biri sürenin bitiminden en az 3 ay önce bildirmek şartıyla mevcut veya yeni şartlarla sözleşmenin uzatılmasını talep edebilir.
Sözleşme bunun dışında; kiralayan şirketin sona ermesi, tüzel kişiliğinin hitamı, kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin sonuçsuz kalması, kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi veya işletmesini tasfiye etmesi hallerinde, (sözleşmede aksine bir hüküm bulunmuyorsa) sona erer.
Kiralayan, kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya verdiği 30 günlük süre içinde de ödeme yapılmaması halinde, sözleşmeyi feshedebilir. Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı harekette bulunduğu hallerde, bu aykırılık nedeniyle diğer tarafın sözleşmeyi devam ettirmesinin beklenemeyeceği durumlarda sözleşme yine feshedilebilir.
12 — Sözleşmenin tabi olduğu hükümler:
Kiracı ile finansal kiralama işini yapan şirket arasındaki ilişkiyi ifade eden finansal kiralama ile ilgili olarak yapılan sözleşmeye, Finansal Kiralama kanununda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri, sözleşmenin niteliğine uygun düştükleri oranda ise özel hükümler uygulanırken Medeni Kanun'un 688-690 maddeleri ve Borçlar Kanunu'nun 222-224 ve 254. maddeleri ile gayrimenkul kiraları hakkında kanun hükümleri uy ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI