Ara
Filtreler
Kapat

YARGI KARARLARI

Aranacak Kelimeler


GELİŞMİŞ ARAMA

TÜMÜ

İstemin Özeti: Yeminli mali müşavir olan davacı adına, müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen 21/01/2014 tarih ve 2014/1 numaralı ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Ordu Vergi Mahkemesinin 16/07/2014 gün ve E:2014/51, K:2014/500 sayılı kararıyla; davacı hakkında düzenlenen 17/04/2012 tarih ve VDENR-2012-A…./12 sayılı YMM Sorumluluk Raporu ile davacının 2008 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2009 yılı Ocak dönemlerinin KDV iadesi tasdik işlemlerini yaptığı Merzifon Vergi Dairesi mükellefi …….'nın 2008 ve 2009 takvim yılları hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda Giresun Vergi Dairesi mükellefi ………. Tic. Ltd. Şti. ve Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi …….. tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanmak suretiyle, davacı tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporlarına istinaden haksız olarak KDV iadesi alındığının tespit edilmesi üzerine, davacının haksız yere vergi ziyaına sebebiyet verilmesine katkısı bulunduğu sonucuna varılarak, …….. adına kesinleşen vergi ve cezalardan 3568 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğundan bahisle dava konusu 21/01/2014 tarih ve 2014/1 sayılı ödeme emrinin düzenlendiği; davacının, adına işlem yaptığı halde ………'yı başlangıçta tanımadığını ve ……. ve …….. isimli kişilerle muhatap olduğunu beyan ettiği, adı geçen firmaların bütün işlerinin …… tarafından yürütüldüğü ve davacının beyanından bu hususu bildiğinin anlaşıldığı, karşıt inceleme yapılan firmalardan yapılan mal alış verişlerinin çok yüksek tutarlarda olmasına karşın karşıt inceleme tutanaklarında ödemelerin nasıl yapıldığının araştırılmadığı, davacı tarafından gerekli mesleki özenin gösterilmediği ve bu yoğun özensizlik sonucu gerçeğe aykırı düzenlenen tutanakları içeren tasdik raporlarına istinaden haksız KDV iadesi alınmasına sebebiyet verildiği, imzaladığı beyanname ve düzenlediği tasdik raporlarına ilişkin olarak belli bir mesleki özen göstermesi beklenen davacının, iadelerin alındığı 2008 ve 2009 takvim yıllarının ilgili dönemlerinde tasdik raporlarını düzenlediği …., …. ve …….Tic. Ltd. Şti. arasındaki yoğun ve organize bir şekilde gerçekleşen sahte fatura trafiğinin farkına varmaması nedeniyle yaptığı karşıt incelemeler ve düzenlediği tasdik raporlarının gerçeğe aykırı unsurlar içerdiğinin açık olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Toplam 1508 Sonuç Bulundu.