Ara
Filtreler
Kapat

YARGI KARARLARI

Aranacak Kelimeler


GELİŞMİŞ ARAMA

TÜMÜ

İstemin Özeti: Davacı adına, gayrimenkul sermaye iradı elde ettiğinden bahisle takdir komisyonu kararına istinaden Vergi Usul Kanununun 30/2. maddesi uyarınca 2013 yılı için tarh edilen vergi ziyaı cezalı gelir vergisinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 26/02/2016 gün ve E:2015/165, K:2016/511 sayılı kararıyla; bir örneği dava dosyasında bulunan 01/02/2000 tarihli sözleşme ile mülkiyeti davacının da aralarında bulunduğu arsa sahiplerine ait İstanbul ili, … ilçesi, … Mah., 50 pafta, 92 ada, 123 parselde kayıtlı arsanın, arsa sahiplerinin ortağı olduğu … Ticaret A.Ş. ile bir alışveriş merkezi yapılması, hizmete açıldığı tarihten itibaren 20 yıl süre ile şirket tarafından işletilmesi ve sonra alışveriş merkezinin bedelsiz olarak arsa sahiplerine terk edilmesine ilişkin olarak bir sözleşme yapıldığı, sözleşmede arsa sahiplerinin arsasını inşaat yapmak amacıyla ortağı oldukları şirkete verdikleri, şirketinde hem kendisinin ortakları hem de arsa sahipleri olan kişilere bir alışveriş merkezi binası yapmayı taahhüt ettiği, bina yapma karşılığında ise şirketin hizmete girecek alışveriş merkezini 20 yıl süre ile işletme hakkına sahip olduğu, tarafların alışveriş merkezi yapma ve alışveriş merkezini 20 yıl süre ile işletme ve sonra bedelsiz olarak taşınmazı arsa sahiplerine terk etme dışında bir yükümlülüğünün olmadığı, sözleşmenin esas itibariyle bir "edim-yerine getirme" sözleşmesi olduğu, söz konusu sözleşme ile arsa sahipleri alışveriş merkezinin bittiği tarihten itibaren 20 yıl süre ile işletme hakkını şirkete devrettikleri, şirketin de hiç bir bedel talep etmeksizin arsa üzerine bir alışveriş merkezi yapılması işini taahhüt ettiği, arsa sahiplerinin alışveriş merkezi-taşınmaz edinme karşılığında arsasının tamamını şirkete vermesi ve karşılığında ise şirketin 20 yıl işletme hakkından sonra taşınmazı arsa sahiplerine bedelsiz terk etmesi hukuki açıdan bir çok işlemi içeren, arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik, tamamen kendine özgü bir hukuki muamele niteliğinde olduğundan, söz konusu sözleşmeden dolayı taraflar arasında kira sözleşmesi veya tahsil edilmiş bir kira geliri bulunmaması nedeniyle servetin arsadan alışveriş merkezine (binaya) dönüşümü ve bunun sonucunda oluşan yapının (alışveriş merkezi) inşaat değerinin kira geliri olarak değerlendirilmesi suretiyle arsa sahibi adına kira geliri elde ettiğinden bahisle yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

İstemin Özeti: Davacının yasa dışı ikrazatçılık faaliyetinden elde ettiği kazancını kayıt ve beyan dışı bırakması nedeniyle 2008 yılı için adına re'sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ile aynı yılın Ekim-Aralık dönemi için re'sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı geçici verginin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. … 1. Vergi Mahkemesinin 28.5.2014 gün ve E:2013/1111, K:2014/457 sayılı kararıyla; davacı hakkındaki vergi tekniği raporunda yer alan saptamalardan, borç verilen paraların, davacı ile borç aldığı tespit edilen şahıslar arasında gerçek bir ticari ilişkiye dayandığını ortaya koyan kanıtların bulunmadığı, Danıştay içtihatları karşısında, aralarında yakın akrabalık bağı veya ticari anlamda gerçek bir iş ilişkisi bulunmayanlara karşılıksız borç para verilmesi de düşünülemeyeceğinden, gerçekte bu ilişkinin davacının söz konusu şahıslara ödünç para verme işleminden kaynaklandığı, dolayısıyla, birden çok yılda birden çok kişiye borç veren davacının bu işi mutad meslek olarak sürdürdüğü sonucuna varıldığı, vergiyi doğuran olayla ilgisi açık şahısların ifadeleri doğrultusunda yürüttüğü söz konusu faaliyetinden elde edilen gelir esas alınmak suretiyle hesaplanan matrah üzerinden salınan bir kat vergi ziyaı cezalı gelir vergisinde ve geçici vergi üzerinden kesilen vergi ziyaı cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı, ancak mahsup dönemi geçen geçici verginin aranmayacağı gerekçesiyle bir kat vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ile geçici vergi üzerinden kesilen vergi ziyaı cezası yönünden dava reddedilmiş, geçici vergi ise kaldırılmıştır. Davacı tarafından, vergi tekniği raporunda yer alan tespitler doğrultusunda yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı, davalı idare tarafından ise, adli yargıda süren ceza davasındaki beyanlar dikkate alınmadan sadece raporda yer alan ifadeler doğrultusunda yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir

Toplam 1390 Sonuç Bulundu.