Ara
Filtreler
Kapat

YARGI KARARLARI

Aranacak Kelimeler


GELİŞMİŞ ARAMA

TÜMÜ

İstemin Özeti: Davacı adına, … Hafriyat İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketinden tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 24.12.2012 tarih ve 41 takip numaralı ödeme emrinin kurumlar vergisi ve gecikme faizine ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır. Gaziantep 2. Vergi Mahkemesinin 30.9.2013 tarih ve E:2012/1528, K:2013/1020 sayılı kararıyla; dava konusu ödeme emri ile tahsil edilmek istenilen kamu alacağının, süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesine istinaden tahakkuk eden kurumlar vergisi ve hesaplanan gecikme faizine ilişkin olduğu, davacının, 9.10.2003-1.3.2010 tarihleri arasında şirket müdürü olduğu, dosya içerisinde bulunan 2010 yılı Ocak ila Mart dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ile 2010 yılı Ocak ila Mart dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinden asıl borçlu şirketin, davacının kanuni temsilci olduğu dönemde zarar beyan ettiği anlaşıldığından söz konusu borçlardan sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle ödeme emri iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından, süresinden sonra verilen 2010 yılına ilişkin kurumlar vergisi düzeltme beyannamesine istinaden tahakkuk eden borçların vadesinde ödememesi üzerine şirket adına ödeme emri düzenlenerek tebliğ edildiği, süresi içinde ödenmeyen ve yapılan mal varlığı araştırması neticesinde şirketten tahsil imkanı bulunmadığı anlaşılan kamu alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci olan davacı adına dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği, davacının en azından hisse devrinin yayımlandığı tarihe kadar amme borcundan sorumlu olduğunun kabulü gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Toplam 1419 Sonuç Bulundu.