Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler Yeni Tip Coronavirüs (COVID-19) Salgınının Motorlu Taşıtlar Üzerindeki Etkisine Bağlı Verg ...

Yeni Tip Coronavirüs (COVID-19) Salgınının Motorlu Taşıtlar Üzerindeki Etkisine Bağlı Vergisel Beklentiler

Yazar : ARAŞ. GÖR. ZİNNUR TUNÇ
Dergi : Temmuz 2020

Yeni Tip Coronavirüs (COVID-19) Salgınının Motorlu Taşıtlar Üzerindeki Etkisine Bağlı Vergisel Beklentiler

 

Zinnur TUNÇ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

zinnur.bobek@istanbul.edu.tr
http://orcid.org/0000-0001-6793-4957

Gönderilme Tarihi: 05.05.2020 Kabul Tarihi: 08.06.2020

Öz

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgını, başta sağlık sistemi olmak üzere çeşitli alanlarda hızla etkisini göstermeye başlamıştır. Alınan önlemler kapsamında makro ve mikro ölçekte çeşitli durumların ortaya çıkması ve salgın ile birlikte gündeme gelen ‘sosyal mesafe’ kavramı, birey davranışlarının farklı yönlerden incelenmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu davranışlardan biri olan kişisel araçlara yönelik talep düzeyindeki değişim beklentisinin, iktisadi konjonktür çerçevesinde değerlendirilmesi ve çeşitli varsayımlar altında vergisel etkilerinin analiz edilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Salgını, Motor Taşıtlar Vergisi, Vergilemenin Amaçları, Küresel Kamu Malı.

JEL Sınıflandırması: K34, H2, H41, I18.

Tax Expectations Based on the Effect of New Type Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Motor Vehicles

Abstract

The worldwide pandemic known as COVID-19, has shown its effects on various fields, especially the health system. Within the scope of the measures taken, the emergence of various situations on a macro and micro scale and the concept of 'social distance' that came to the agenda with the pandemic brought along the necessity of examining individual behaviors from different perspectives. The aim of this study is to evaluate the expectation of the change in the level of demand for personal vehicles, one of these behaviors, within the framework of the economic conjuncture and to analyze the tax effects under various assumptions.

 

Keywords: COVID-19 Pandemic, Motor Vehicle Tax, Tax Purposes, Global Public Good.

JEL Classification: K34, H2, H41, I18.

1.      GİRİŞ

Yeni tip Coronavirüs (COVID-19) salgını, birden fazla ülkede, geniş alanlara yayılması itibariyle Dünya Sağlık Örgütü -WHO (World Health Organization)- tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak kabul edilmiştir. WHO tarafından ilk kez 10 Ocak 2020 tarihinde gerçek anlamda duyurulan bu salgın, küresel boyutta her ülkeyi ve her sektörü etkilerken, gerek psikolojik gerekse fizyolojik çeşitli hasarları da beraberinde getirmektedir. Elbette bu süreçte, tahmin edilemez ve mantık silsilesi içinde ele alınması güç olan çeşitli etkiler gerçek hayatın bir parçası olması dolayısıyla insan davranışlarını temel alan sosyal bilimlerde de önem arz eden bir konu haline gelmiştir.

Rasyonel birey davranışlarını algılamak ve çeşitli mekanizmalarla bu davranışlara yönelik teoriler geliştirmek tarih boyunca iktisat biliminin alanlarından biri olmuştur. Ancak konu irrasyonel davranışlara geldiğinde, daha çok beklenti ve varsayımlara yönelik alınan önlemler de yine varsayımlardan hareketle açıklanabilmiştir. Bu kapsamda, günümüz şartlarında küresel kamu malı sayılan sağlığın, COVID-19 salgını gibi bir tehdit karşısında, insanlar üzerinde yarattığı beklenti ve davranış değişikliğinin vergi alanındaki yansımaları, özellikle ödeme gücünün derinden etkilendiği bu dönemde, incelenmesi gereken bir alan yaratmıştır.

Bu çalışmada bireylerin, salgın itibariyle kişisel araç taleplerindeki değişim beklentisi kapsamında; vergilemenin mali ve mali olmayan amaçları arasındaki dengeye bağlı olarak, motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine yönelik olası düzenlemelerin ortaya çıkaracağı etkiler incelenecek olup, özellikle büyük şehirlerde bu etkilerle birlikte gelen bir takım problemlerin merkezi ve yerel yönetim bütçesindeki harcama kalemlerini arttıran tarafları ele alınacaktır. Ayrıca optimal bir vergi sistemi için adalet ve etkinlik arasında kurulaca ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.